Copied to clipboard

Algoritmi ramificați

Funcție definită pe trei intervale

`f(x)= {(x^2 , text(pentru ) x <1 text(,)),(-x , text(pentru ) 1 le x le 2 text(,)),(2*x , text(pentru ) x >2.):}`

VB

Public Function Functie(x As Double) As Double
	If (x < 1) Then
		Functie = x ^ 2
	Else
		If (x > 2) Then
			Functie = 2 * x
		Else
			Functie = - x
		End If
	End If
End Function

Algoritmi ciclici cu număr cunoscut de pași

Combinații

`C_n^k=((n),(k))=(n(n-1)(n-2)cdots(n-k+1))/(k(k-1)(k-2)cdots1)=(n(n-1)(n-2)cdots(n-k+1))/(k!)`

Programul de mai jos returnează numărul unic de combinații a n elemente luate câte k. De exemplu, numărul de mâini unice de 5 cărți luate dintr-un set de 52 de cărți este 2,598,960. Vom reveni asupra combinațiilor în capitolul vectori, unde vom lista combinațiile propriu-zise.

VB

Public Function NumarCombinatii(n As Integer, k As Integer)
  Dim i As Integer
  
  NumarCombinatii = n
  For i = 1 To k - 1
    NumarCombinatii = NumarCombinatii * (n - i)
  Next i
  NumarCombinatii = NumarCombinatii / Factorial(k)
End Function

Private Function Factorial(n) As Double
  Dim i As Integer
  
  Factorial = 1
  For i = 1 To n
    Factorial = Factorial * i
  Next i
End Function

Info

În exemplul de mai sus, factorialul este calculat într-o altă funcție. Funcția a fost declarată Private, astfel încât ea nu este vizibilă în afara modului în care este definită.

Algoritmi ciclici cu număr necunoscut de pași

Fibonacci

Programul de mai jos returnează termenul din șirul lui Fibonacci, mai mic decât n. Șirul lui Fibonacci, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … este definit prin relația de recurență:

`F_i=F_(i-2)+F_(i-1)`, unde

`F_1=0,F_2=1`

VB

Function Fibonacci(ByVal n As Integer)
	' Calculul termenului din sirul lui Fibonacci mai mic decat n
	Dim Fibo1 As Integer, Fibo2 As Integer, Fibo As Integer
  
	Fibo1 = 0
	Fibo2 = 1
	Fibo = Fibo1 + Fibo2
  
  
	Do While Fibo < n
		Fibo1 = Fibo2
		Fibo2 = Fibo
		Fibo = Fibo1 + Fibo2
	Loop
  
	Fibonacci = Fibo2
End Function
	

Calculul constantei e

Pentru calculul constantei `e` putem folosi dezvoltarea în serie:

`e=1+1/(1!)+1/(2!)+1/(3!)+cdots+1/(n!)`

VB

Function E()
  Const Precizie As Double = 0.001
  Dim i As Long, Factorial As Double, Termen As Double
  
  E = 1
  i = 1
  Factorial = 1
  Termen = 1
  
  Do While (Termen > Precizie)
    E = E + Termen
    i = i + 1
    Factorial = Factorial * i
    Termen = 1 / Factorial
  Loop
End Function
	

Cosinusul unui unghi

Pentru calculul cosinusului unui unghi `x` (în radiani) putem folosi dezvoltarea în serie:

`cos(x)=1-x^2/(2!)+x^4/(4!)-x^6/(6!)+cdots+(-1)^nx^(2n)/(2n!)`

Funcția vb este dată mai jos:

VB

Function Cosinus(x As Double)
  Const Precizie As Double = 0.001
  Dim Factorial As Double
  Dim Contor As Double
  Dim Cos As Double
  Dim Curent As Double
  
  Cos = 1
  Curent = 1
  Contor = 2
  Factorial = 1
  
  Do While Abs(Curent / Factorial) > Precizie
    Curent = -Curent
    Curent = Curent * x ^ 2
    Factorial = Factorial * (Contor - 1) * Contor
    Cos = Cos + Curent / Factorial
    Contor = Contor + 2
  Loop
  Cosinus = Cos
End Function

Funcții

Calculul integralei unei funcții cu metoda lui Simpson (1/3)

`int_a^b f(x) dx~~h/3[f(x_0)+2sum_(i=1)^(n//2-1)f(x_(2i))+4sum_(i=1)^(n//2)f(x_(2i-1))+f(x_n)]`

cu `x_i=a+ih`, unde `i=0,1,cdots,n-1,n`, pasul `h=(b-a)/n`, in particular `x_0=a,x_n=b`

`int_a^b f(x) dx~~h/3[f(x_0)+4f(x_1)+2f(x_2)+4f(x_3)+2f(x_4)+cdots+4f(x_(n-1))+f(x_n)]`

VB

Option Explicit

Function SimpsonIntegral(Functia As String, Xstart As Double, Xend As Double, Intervale As Long) As Variant
	Dim i As Long, Pas As Double, Integrala As Double
  
 	' Facem numarul de intervale par
	Intervale = 2 * Intervale
	Pas = (Xend - Xstart) / Intervale
  
	' Calculam valoarea functiei in a
	Integrala = ValoareaFunctiei(Functia, Xstart)

	' Adaugam termenii impari
	For i = 1 To Intervale - 1 Step 2
		Integrala = Integrala + 4 * ValoareaFunctiei(Functia, Xstart + i * Pas)
	Next i
  
	' Adaugam termenii pari
	For i = 2 To Intervale - 2 Step 2
		Integrala = Integrala + 2 * ValoareaFunctiei(Functia, Xstart + i * Pas)
	Next i

	' Adaugam valoarea functiei in b
	Integrala = Integrala + ValoareaFunctiei(Functia, Xend)
  
	' Rezultatul final se imparte la 3
	SimpsonIntegral = Integrala * Pas / 3
End Function

Private Function ValoareaFunctiei(ExpresiaFunctiei As String, Valoare As Double) As Double
	' Evalueaza functia definita in x pentru un numar
	' Examplu: ValoareaFunctiei("5 * xi + 3", 2) returneaza 5 * 2 + 3 = 13
	Dim Expresie As String
  
	Expresie = Replace(ExpresiaFunctiei, "xi", Valoare)
	ValoareaFunctiei = Evaluate(Expresie)
End Function

`int_0^5 x^4 dx=x^5/5|_0^5=625`

`int_0^pi sin(x) dx=-cos(x)|_0^pi=2`

`int_0^pi sin(x)/x dx~~1.85194`

Descărcați fișierul Excel: Simpson.xls

Vectori

Aria unui poligon simplu

Pentru un poligon orientat trigonometric compus din segmente de dreapta definite de vârfurile `(x_i,y_i), i=0, n-1`, cu ultimul vârf `(x_n,y_n)` identic cu primul (poligon închis), aria poate fi determinată cu formula:

`A=1/2sum_(i=0)^(n-1)(x_iy_(i+1)-x_(i+1)y_i)`

Semnul ariei obținută cu relația de mai sus poate indica orientarea poligonului. Dacă semnul este pozitiv, poligonul este definit trigonometric, dacă este negativ, varfurile sunt ordonate în sensul acelor de ceasornic.

Formula este obținută din însumarea ariilor trapezelor care sunt definite de segmentele poligonului și proiecția vârfurilor pe axa orizontală. Unele vor avea arii pozitive, pe când altele vor fi negative, scăzându-se din suma totală a ariei.

VB

Function AriaPoligonTrapez(CoordX As Range, CoordY As Range)
  Dim X() As Double, Y() As Double
  Dim i As Integer, j As Integer, n As Integer
  Dim Arie As Double
  
  n = CoordX.Rows.Count
  
  ReDim X(1 To n)
  ReDim Y(1 To n)
  
  For i = 1 To n
    X(i) = CoordX(i)
    Y(i) = CoordY(i)
  Next i
  
  For i = 1 To n - 1
    Arie = Arie + (X(i + 1) - X(i)) * (Y(i + 1) + Y(i)) / 2
  Next i
  
  AriaPoligonTrapez = Arie
End Function

Function AriaPoligonTopo(CoordX As Range, CoordY As Range)
  Dim X() As Double, Y() As Double
  Dim i As Integer, j As Integer, n As Integer
  Dim Arie As Double
  
  n = CoordX.Rows.Count
  
  ReDim X(1 To n)
  ReDim Y(1 To n)
  
  For i = 1 To n
    X(i) = CoordX(i)
    Y(i) = CoordY(i)
  Next i
  
  For i = 1 To n - 1
    Arie = Arie + X(i) * Y(i + 1) - X(i + 1) * Y(i)
  Next i
  Arie = Arie + X(n) * Y(1) - X(1) * Y(n)
  Arie = Arie / 2
  
  AriaPoligonTopo = Arie
End Function

Function AriaPoligonTopoV2(CoordX As Range, CoordY As Range)
  Dim X() As Double, Y() As Double
  Dim i As Integer, j As Integer, n As Integer
  Dim Arie As Double
  
  n = CoordX.Rows.Count
  
  ReDim X(1 To n)
  ReDim Y(1 To n)
  
  For i = 1 To n
    X(i) = CoordX(i)
    Y(i) = CoordY(i)
  Next i
  
  For i = 1 To n
    j = i Mod n + 1
    Arie = Arie + X(i) * Y(j) - X(j) * Y(i)
  Next i
  Arie = Arie / 2
  
  AriaPoligonTopoV2 = Arie
End Function

Centrul de greutate al unui poligon simplu

`c_x=1/(6A)sum_(i=0)^(n-1)(x_i+x_(i+1))(x_iy_(i+1)-x_(i+1)y_i)`

`c_y=1/(6A)sum_(i=0)^(n-1)(y_i+y_(i+1))(x_iy_(i+1)-x_(i+1)y_i)`

VB

Function CentruPoligon(CoordX As Range, CoordY As Range)
  Dim X() As Double, Y() As Double
  Dim Cx As Double, Cy As Double, Aria As Double
  Dim i As Integer, n As Integer

  n = CoordX.Rows.Count
  
  ReDim X(1 To n)
  ReDim Y(1 To n)
  
  For i = 1 To n
    X(i) = CoordX(i)
    Y(i) = CoordY(i)
  Next i

  For i = 1 To n - 1
    Aria = Aria + (X(i) * Y(i + 1) - X(i + 1) * Y(i))
    Cx = Cx + (X(i) + X(i + 1)) * (X(i) * Y(i + 1) - X(i + 1) * Y(i))
    Cy = Cy + (Y(i) + Y(i + 1)) * (X(i) * Y(i + 1) - X(i + 1) * Y(i))
  Next i
  Aria = Aria + (X(n) * Y(1) - X(1) * Y(n))
  Cx = Cx + (X(n) + X(1)) * (X(n) * Y(1) - X(1) * Y(n))
  Cy = Cy + (Y(n) + Y(1)) * (X(n) * Y(1) - X(1) * Y(n))
  
  Aria = Aria / 2
  Cx = Cx / (6 * Aria)
  Cy = Cy / 6 / Aria
  
  Dim Results(1 To 3) As Double
  Results(1) = Aria
  Results(2) = Cx
  Results(3) = Cy
  
  CentruPoligon = WorksheetFunction.Transpose(Results)
End Function

Descărcați fișierul Excel: Poligoane.xls

Combinații II

Următoarea subrutină tipărește în fereastra Immediate combinațiile elementelor luate câte k. Subrutina este prepopulată cu o serie de 5 elemente, de la 1 la 5, și va tipări combinații de 5 luate câte 3. Nu uitați de directiva Option Base 1, altfel vectorul elemente va avea primul indice 0 și subrutina va eșua.

VB

Option Base 1

Public Sub PrintCombinatii()
  Dim elemente, n As Integer, k As Integer
  Dim idx() As Integer
  
  elemente = Array(1, 2, 3, 4, 5)
  n = UBound(elemente) - LBound(elemente) + 1
  k = 3

  ReDim idx(1 To k)
  For i = 1 To k
    idx(i) = i
  Next i

  Do
    ' Afiseaza combinatia curenta
    For j = 1 To k
      Debug.Print elemente(idx(j));
    Next j
    Debug.Print

    ' Locate last non-max index
    i = k
    While (idx(i) = n - k + i)
      i = i - 1
      If i = 0 Then
        ' Toti indicii au ajuns la max, deci am termint
        Exit Sub
      End If
    Wend

    'Incrementam si populam urmatorii indici
    idx(i) = idx(i) + 1
    For j = i + 1 To k
      idx(j) = idx(i) + j - i
    Next j
  Loop
End Sub

Matrici

Rezolvarea sistemelor de ecuații lineare prin metoda lui Gauss

`[(a_(11), a_(12), cdots , a_(1n)),(a_(21), a_(22), cdots , a_(2n)),(vdots, vdots, ddots, vdots),(a_(n1), a_(n2), cdots , a_(n n))] [(x_1),(x_2),(vdots),(x_n)]=[(b_1),(b_2),(vdots),(b_n)]`

VB

Function GaussLinear(MatA As Range, MatB As Range)
  Dim A, B() As Double, X() As Double
  Dim n As Integer, i As Integer, j As Integer, k As Integer
  Dim Factor As Double, Suma As Double

  n = MatA.Rows.Count
  
  ReDim B(1 To n)
  ReDim X(1 To n)
  
  ' Citire matricea A
  A = MatA
  ' Citire vector B
  For i = 1 To n
    B(i) = MatB(i)
  Next i
  
  ' Eliminare inainte (triangularizarea matricii A)
  For i = 1 To n - 1
    For j = i + 1 To n
      Factor = A(j, i) / A(i, i)
      For k = i + 1 To n
        A(j, k) = A(j, k) - Factor * A(i, k)
      Next k
      B(j) = B(j) - Factor * B(i)
    Next j
  Next i

  ' Substitutie inversa
  X(n) = B(n) / A(n, n)
  For i = n - 1 To 1 Step -1
    Suma = 0
    For j = n To i + 1 Step -1
      Suma = Suma + A(i, j) * X(j)
    Next j
    X(i) = (B(i) - Suma) / A(i, j)
  Next i

  ' Returnarea vectorului X
  GaussLinear = WorksheetFunction.Transpose(X)
End Function

Descărcați fișierul Excel: Gauss.xls